Biológia-kémia tagozat

Természettudományos munkaközösség

Biológia

Kémia

Földrajz

Pszichológia

Április 17-19. Körös-Maros Nemzeti Park

A tagozat bemutatása

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban hagyomány az általános képzésen túl a tagozatos képzés, a nyelvi- és a matematika tagozat mellé 1990-ben csatlakozott az emelt óraszámos természettudományos képzés, a B osztály. Az osztály fele fizika, matematika és digitális kultúra tantárgyakra koncentrál, míg a másik csoport a biológia és a kémia területén mélyed el. Tagozatunk az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, mára már iskolánk egyik legnépszerűbb tagozatává vált. 

Célunk a természet szeretetén és védelmén túl, hogy diákjaink az elméleti képzés mellett a gyakorlati készségeket is elsajátítsák. A 16-18 fős biológia-kémia tagozat diákjai más középiskolákhoz képest jelentősen sokszínűbb természettudományos képzést kapnak. 

Az átlagosnál alacsonyabb létszám lehetőséget ad arra, hogy több laboratóriumi gyakorlatot végezzünk a kémiaórákon. Itt a tanulók megismerik a legfontosabb eszközöket, eljárásokat és mérésmódszereket. A laboratóriumi gyakorlatok környezeti kémiai kísérletekkel is kiegészülnek. A tanultak alkalmazási lehetőségeiről kémiai, vegyipari üzemlátogatások alkalmával átfogóbb képet is kaphatnak a diákok. A szerves kémia tananyag feldolgozásakor mindenkinek módja van a molekulák térszerkezetét, alakját különböző modellkészletekkel megismerni, az ide kapcsolódó elméleti ismeretek a biológia tanulmányokat is megalapozzák. Nagy hangsúlyt fektetünk a kémiai számításokra, a számolási- és a problémamegoldó készség fejlesztésére. Az emelt óraszámoknak köszönhetően kellő idő áll rendelkezésre az emelt szintű érettségire való felkészülésre is. 

Biológiából az emelt szintű elméleti tananyagot sok gyakorlattal, mikroszkópos vizsgálattal, biokémiai kísérlettel és esetenként állatboncolással is kiegészítjük. Kellő hangsúlyt fektetünk a szakirodalmi cikkek értő feldolgozására is, mely egyes témákban való elmélyülést segíti, fejleszti a szövegértést, és a szakmai íráskészség kialakulását is. A szakmai jártasságot sok audiovizuális és digitális anyag használatával igyekszünk megalapozni, a diákok pedig projektek és kiselőadások keretén belül is számos kompetenciájukat fejleszthetik. Az emeltszintű érettségire való felkészülést sok gyakorló feladat megoldásával, a tanulók verbális készségeinek javítása mellett a tantárgyak közti szintetikus látásmód kialakításával végezzük. Fontos feladatunk még az önálló munkán és megfigyelésen alapuló problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Az új „felfedezések” megismerése, beépítése a tananyagba. Célunk a nyitott, a természettudományok változásait, újdonságait követő és értő diákság nevelése.

Felvételizőknek

A szóbeli meghallgatáshoz: biológia (felvételi követelmények)

A felvételre jelentkező legyen tájékozott a következő témakörökben:

Hetedikes tananyag

• Egysejtű élőlények

• Gombák országa

• Növények országa

• Állatok országa

• Egyenlítői öv élővilága

• Átmeneti öv élővilága

• Térítői öv élővilága

• Mérsékelt öv élővilága

• Sarkköri és sarkvidéki élővilág

• Tengeri élővilág

• Hegyvidékek jellegzetes élőlényei

• Ember és környezetének kapcsolata

• Példák természetvédelmi és környezetvédelmi problémákra

Nyolcadikos tananyag (első félév)

• Sejtek felépítése

• Szövetek

• Emberi bőr felépítése

• Vázrendszerünk

• Izmaink működése

• Táplálkozás szervrendszere

• Emberi légzés

• Keringési rendszerünk

• Immunrendszerünk működése

A tanuló legyen képes az általános iskolai tananyaggal kapcsolatos egyszerűbb feladatok megoldására (pl. képek felismerése, ábrák ismertetése, elemzése), és a tanórán tanultakat legyen képes kapcsolatba hozni hétköznapi jelenségekkel, élethelyzetekkel (pl. alapvető egészségügyi ismeretek, globális környezeti problémák).

A szóbeli meghallgatáshoz: kémia (felvételi követelmények)

A felvételre jelentkező legyen tájékozott a következő témakörökben:

• fizikai és kémiai változások

• víz

• az oldatok

• az atom felépítése

• a mol fogalma

• pozitív és negatív ionok keletkezése

• ionkötés, kovalens kötés, fémes kötés

• kémiai reakciók 

• a nem fémes elemek és vegyületeik

• fémes elemek és vegyületeik

• a környezetvédelem kémiai alapjai

• anyagok csoportosítása

• sav-bázis, redoxireakciók

• a fölkéreg anyagai és átalakításuk, és a kapcsolódó környezetvédelmi kérdések (pl. kőolaj, földgáz, ércek, stb.)

• építőanyagok (természetes, mesterséges)

• háztartásunk anyagai (pl. élelmiszerek, tisztítószerek, gyógyító szerek, ruházatunk anyagai stb.)

• az élő szervezetet felépítő anyagok: szervetlen anyagok és az élet molekulái

• műanyagok

• Szükséges néhány alapvető kémiai anyag összetételének, tulajdonságainak és képletének ismerete:

o savak: sósav, kénsav, salétromsav, szénsav, foszforsav

o bázisok: nátrium-hidroxid, kalcium-hidroxid, ammónium-hidroxid

o az előbbiekből képződő sók

o a legfontosabb fém-oxidok és nemfém-oxidok

A tanuló legyen képes az általános iskolai tananyaggal kapcsolatos egyenletek, kémiai számítási feladatok megoldására, egyszerű kémiai számítások elvégzésére (tömegszázalék, arányos következtetés, reakció egyenlet és anyagmennyiség ismerete és felhasználása kémiai számításokban).

Tehetséggondozó szakkör: Biológia

Információk 2024 őszén várhatóak!

Tehetséggondozó szakkör: Kémia

Információk 2024 őszén várhatóak!

Béka-tábor

A BÉKA-tábor a biológia-kémia tagozat szaktábora. A tagozatra jellemző emelt szintű biológia és kémia képzés mellett ebben a táborban a terepi foglalkozásokon és a kémiai kíséletek elvégzésével a korábbi tudásuk gyakorlatban való használása mellett új, gyakorlati tapasztalatokat és tudást szerezhetnek a tábori programokon.

A tábor szervezői törekednek arra, hogy évente mindig más helyszínen kerüljön megrendezésre a tábor.

Természetjáró szakkör

Iskolánkban nagy hagyománya van a berzsenyis Természetjáró körnek, ami folyamatosan járja az országot a temészeti és az azokhoz kötődő kultúrális kincseket kutatva. A túra rendelkezik egy folyamatosan frissülő zárt Facebook csoporttal is.

A túrák nagy népszerűségnek örvendenek, rendszeresen jelennek meg rajtuk volt tanítványaink is. 

Tanári felelőse: Szebényi Sándor

B-s kirándulás

BioGeo teadélután

Árulkodó nevével rendelkező szakkörünk elsősorban (de nem kizárólag) a nem biológia-kémia tagozatos diákok számára kíván elmélyülési és diákkutatási lehetőséget biztosítani. Az órákon megszerzett tudás kiegészítésén felül a tanulók olyan gyakorlati és eszközhasználati tapasztalatot szerezhetnek a foglalkozásokon, amely segítséget nyújthat az egyetemi továbbtanulás során is. A szakkör ötvözi az önképzőköri és a szakköri jelleget. A foglalkozásra járó tanulók nagymértékben meghatározzák, hogy mivel foglalkozunk a rendelkezésre álló időben, de vannak olyan rendszeresen visszatérő elemek is, amelyeket szükségesnek érzünk ahhoz, hogy a tanulók megfelelő felkészültséggel kezdjenek bele az önálló munkába.

A szakkör tanári felelősei: Varga Dávid, Szebényi Sándor 

Kémia önképzőkör

Honlap szerkesztője: Varga Dávid (varga.david@berzsenyi.hu)